24 Stunden am Tag
7 Tage pro Woche
365 Tage im Jahr

Spracovanie osobných údajov

SK-Pflege24 s.r.o. spracúva osobné údaje zamestnanca v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR), v súlade s článkom 13 GDPR na účely spracovania osobných údajov informujeme o nasledovných informáciách. Prevádzkovateľ – zamestnávateľ, dotknutá osoba – zamestnanec. Účely spracúvania – plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancom, odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne. Právny základ spracúvania - § 13 ods. 1 písmeno c) zákona č. 18/2018 z.z, o ochrane osobných údajov, konkrétne ide o zákony: zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Príjemcovia osobných údajov: Sociálna poišťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, Infine s.r.o., Letizia s.r.o., spracúvajúca účtovnú agendu, EuroPflege-24 UG, SenioVita 24h-Betreuung e.K., kooperační partneri v Nemecku. Doba uchovávania osobných údajov – trvá po dobu trvania pracovného pomeru a je upravená v právnom základe účelu spracúvania osobných údajov. Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov uvedených v tejto zmluve nie je možné jej uzavretie.

  • Home
  • Spracovanie osobných údajov